เตรียมตัวก้าวเข้าสู่ปี 2024:ข้อควรรู้ส าหรับผู้ประกอบการเพื่อการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ความซื่อตรง (Integrity) คือรากฐานที่ส าคัญของการท าธุรกิจที่ยั่งยืน

นอกจากองค์กรณ์ผู้ประกอบการธุรกิจแล้วนั้น แน่นอนว่า
การด าเนินธุรกิจจะสามารถด าเนินไปได้ต่อเมื่อได้รับการยอมรับและ
มีความต้องการจากผู้บริโภค องค์กรณ์คู่ค้า และนักลงทุน หากแต่
การพยายามจะพูดโน้มน้าวจูงใจผู้เกี่ยวข้องเหล่านั้นที่มากเกินไป
กว่าขอบเขตที่ผู้ประกอบการจะสามารถท าได้จริงอาจน าไปสู่ความ
เสื่อมเสียขององค์กรณ์และการสูญเสียความเชื่อใจในระยาวของ
ผู้เกี่ยวข้องได้โดยง่ายดาย ทั้งนี้การสื่อสารขององค์กรณ์จึงเป็นสิ่งที่
ส าคัญเป็นอย่างมาก เพราะการสื่อสารและแสดงออกของอค์กรณ์จ าต้องสามารถที่จะโน้มน้าวจูงใจและสร้างความเชื่อใจ
ระหว่างองค์กรณ์กับผู้เกี่ยวข้อง แต่จ าต้องไม่เป็นการน าเสนอสิ่งที่มากจนเกิดความจริงที่อาจน าไปสู่ความเข้าใจผิดได้ใน
อนาคต

การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI: Artificial Intelligence) อย่างชาญฉลาด 

คงจะปฎิเสธไม่ได้ว่าปี 2023 ที่ผ่านมา ได้เป็นปีที่พิสูจน์
ให้เห็นศักยภาพในด้านต่าง ๆ ของปัญญาประดิษฐ์ในแวดวงธุรกิจ
เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส าหรับปัญหาประดิษฐ์เชิง
ก าเนิด (Generative AI: Generative Artificial Intelligence)
อาทิ ChatGPT และ MidJourney ที่สามารถน ามาประยุกต์ช่วย
ทุ่นแรงในการท างานด้านต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์แยกแยะข้อมูล
การแปลภาษา และการท างานแทนที่มนุษย์อาทิ การรังสรรค์
ภาพประกอบ หรือแม้แต่การสร้างวิดีโอโฆษณาต่าง ๆ ศักยภาพ
ของปัญญาประดิษฐ์ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วจนเดินทางมาถึงในจุดที่สามารถทั้งช่วยทุ่นแรงและท างานแทนมนุษย์ได้อย่างไร้ที่ติ
จนได้น ามาซึ่งความคิดเห็นที่เปิดรับและความเห็นที่แตกต่างออกไป อย่างไรก็ดี ศักยภาพของปัญญาประดิษฐ์ในปัจจุบันยังคง
มีแนวโน้มที่จะพัฒนาต่อไป ท าให้การเปิดรับ ท าความเข้าใจ และหาทางน าปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้ร่วมกับทรัพยากรณ์
มนุษย์ในองค์กรณ์อย่างลงตัวตามจุดประสงค์ต่าง ๆจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรณ์เป็นแน่แท้

เปิดรับวัฒนธรรมการทำงานแบบไฮบริด (Hybrid working environment) 

การท างานแบบไฮบริด คือหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
มาจากวิกฤตการณ์โควิด 19 ที่ส่งผลระยะยาวต่อวัฒนธรรมการ
ท างานขององค์กรณ์ต่าง ๆ ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นองค์การในภาครัฐ
หรือภาคเอกชน ทุก ๆ องค์กรณ์ล้วนต้องเปิดรับวัฒนธรรมการ
ท างานแบบไฮบริดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในยามวิกฤตการณ์โควิด 19
และถึงแม้ในขณะนี้หลาย ๆ องค์กรณ์จะกลับสู่การเข้าท างานที่
องค์กรณ์ทุกวันท าการณ์ ก็ยังมีอีกหลากหลายองค์กรณ์ที่พบว่าการ
ท างานแบบไฮบริดอาจเป็นวัฒนธรรมการท างานแบบใหม่ที่ตอบโจทย์องค์กรณ์และพนักงานจนน่าประหลาดใจ เพราะการไม่
ต้องเข้ามานั่งท างานในบริษัทน าไปสู่การประหยัดทรัพยากรของบริษัทในขณะที่พนักงานยังสมารถท างานได้ตามปกติ และยัง
ท าให้พนักงานมีความสุขมากขึ้นที่ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางด้วยเช่นกัน การที่องค์กรณ์เปิดใจน้อมรับวัฒนธรรมการ
ท างานแบบไฮบริดอย่างยืดหยุ่นตามจึงอาจสามารถน าไปสู่ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจในทุกฝ่ายจนคิดไม่ถึงเลยก็ว่าได

ที่มาของข้อมูล/ภาพ : Forbes, IESE, LBS

Contact
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สอบถามทางโทรศัพท์
+66 2 677 7270-5
10th Floor, Q. House Lumpini Building,
No. 1 South Sathorn Road, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand