10 เทรนด์การตลาดแห่งปี 2024

ไม่ว่าสินค้าหรือบริการของจะดีเพียงใด สิ่งที่ผู้ประกอบการจะละเลยไปไม่ได้เลยนั่นก็คือ การท าการตลาดอย่างมีกลยุทธ์
(Strategic Marketing) เพราะหากไม่มีการท าการตลาดที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะส่งสารได้อย่างน่าดึงดูดถึงกลุ่มผู้บริโภค
เป้าหมาย สินค้าหรือบริการที่ถูกจัดการจัดแจงมากอย่างดิบดีก็คงจะถูกมองข้ามไปอย่างน่าเสียดาย ในวันนี้ทางเราจึงขอ
น าเสนอถึง 10 เทรนด์การตลาดแห่งปี 2024 ที่ผู้ประกอบการควรพึงน ามาประยุกธ์ใช้ในการท าการตลาดเพื่อธุรกิจของตน

(1) Artificial Intelligence (AI)และระบบอัตโนมัติในการตลาด: บริษัทใช้ AI และ
ระบบอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้า โดยตอบค าถาม และแนะน าสินค้า
ในการติดต่อลูกค้าแบบเรียลไทม์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาดและ
สร้างประสบการณ์ที่เฉพาะบุคคลส าหรับลูกค้า โดยยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ
แคมเปญและให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ที่มาจากข้อมูลที่มีคุณภาพสูงขึ้น

(2) การตลาดที่สามารถเข้าถึงตัวของลูกค้าได้แบบเฉพาะเจาะจง โดยการใช้ Big Data มาวิเคราะห์: ในยุคปัจจุบัน, เทคโนโลยี
Big Data และ Machine Learning เป็นแนวโน้มส าคัญในการตลาดที่เน้นการเข้าถึงลูกค้าแบบเฉพาะบุคคล ด้วยการใช้ข้อมูล
จากหลายแหล่ง เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลซับซ้อน เพื่อสร้างกลยุทธ์การตลาดที่เน้นการ
เข้าถึงลูกค้าอย่างเฉพาะเจาะจง และปรับปรุงเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ ข้อเสนอ และการสื่อสารให้เหมาะสมกับแต่ละลูกค้า

(3) การเกิดเครื่องมือการตอบค าถาม Answer Engine Optimization (AEO): แนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงการตลาดด้านออนไลน์
โดยการพัฒนา AEO เป็นที่นิยม เมื่อ Search Engine Optimization (SEO) เป็นเครื่องมือที่นับถือ มานานแล้ว AEO เน้นการ
ปรับเนื้อหาออนไลน์ให้ตอบค าถามของผู้ใช้อย่างชัดเจน เพื่อเข้ากับกล่องค าตอบบนผลการค้นหาสูงสุดและระบบตอบกลับ
เสียงอัตโนมัติ โดย AEO จะมุ่งเน้นการสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพและตอบสนองต่อค าถามของผู้ใช้ในที่เดียว

(4) คอนเทนต์อัตโนมัติ (Content Automation): ปัจจุบันกลยุทธ์การตลาดเน้น
คอนเทนต์ โดยใช้เทคโนโลยี AI เพื่อรักษาความสม ่าเสมอและประสิทธิภาพ ท า
ให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นกับแบรนด์มากขึ้นผ่านการเข้าถึงและสัมผัสคอนเทนต์
ผ่านช่องทางและอุปกรณ์ต่าง ๆ ท าให้เกิดประสบการณ์ที่มีความเชื่อมั่นกับแบ
รนด์ขึ้น

(5) การตลาดที่ยั่งยืนและใส่ใจต่อสังคม: ในปัจจุบัน ผู้บริโภคไม่เพียงแค่สนใจการซื้อสินค้าหรือบริการ แต่ยังต้องการแบรนด์ที่มี
ค่านิยมชัดเจน โดยมุ่งหวังให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นเนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลก
เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเป็นธรรมทางสังคม

(6) การตลาดเชิงทดลอง: การทดลองสร้างนวัตกรรมเป็นแนวการแข่งขันส าหรับธุรกิจในปัจจุบัน เน้นความคิดสร้างสรรค์และ
การทดลองเพื่อกระตุ้นความกระตือรือร้นให้กับลูกค้าและพนักงาน เป็นการผสานนวัตกรรมทางการตลาดและการสนับสนุนแบ
รนด์ ท าให้มีความพยายามทางการตลาดและเชื่อถือได้มากขึ้น

(7) การตลาดผ่าน Influencer: การใช้ Influencer ในการตลาดเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้วยการร่วมมือกับ Micro และ Nano Influencer ที่มีความเกี่ยวข้องและสร้าง
ความเชื่อถือกับกลุ่มเป้าหมาย การใช้ AI เพื่อติดตามผลลัพธ์ของ Influencer เพิ่ม
ความส าเร็จในการตลาดด้วยข้อมูลที่ส าคัญ การร่วมมือกับ Influencer เพื่อสร้าง
การรับรู้และความเชื่อมั่นในแบรนด

(8) การไม่แบ่งแยกและการยอมรับความหลากหลาย: ผู้บริโภคต้องการแบรนด์ที่มีความหลากหลายในผลิตภัณฑ์และการ
โฆษณา และสนับสนุนค่านิยมที่ไม่แบ่งแยกผู้คน แบรนด์ที่ปฏิบัติตามหลักการนี้สร้างฐานลูกค้าที่มั่นคงด้วยอีดเฉกเช่นเดียวกัน

(9) Metaverse แ ละ ก า ร มี ส่ วนร่วม เสมือ น: Metaverse ที่มุ่ ง เ น้น ก ารสร้าง
ประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและมีส่วนร่วมในโลกดิจิทัล ส่งผลให้นักการตลาดมีโอกาส
สร้างประสบการณ์แบรนด์ที่ท้าทายและเพิ่มการมีส่วนร่วม โดยเปิดตัวผลิตภัณฑ์
เสมือนจริง และแคมเปญการตลาดตามพฤติกรรมดิจิทัลของผู้ใช้ เพื่อสร้างชุมชนและ
เสนอประสบการณ์ที่น่าสนใจ

(10) ระบบนิเวศการตลาดที่ใช้เทคโนโลยี: บริษัทหลายแห่งเริ่มให้ความส าคัญกับการสร้างระบบนิเวศเทคโนโลยีการตลาดที่ ครอบคลุมและบูรณาการ เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานและ ROI โดยใช้แนวทางเทคโนโลยีการตลาดแบบองค์รวมและบูรณา การ เช่น ระบบนี้ช่วยปรับปรุงการด าเนินงาน เสริมสร้างความเป็นส่วนตัวของลูกค้า และพัฒนาผลตอบแทนจากการลงทุนโดย ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ที่มาของข้อมูล/ภาพ : Marketing Association of Thailand (MAT)

Contact
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สอบถามทางโทรศัพท์
+66 2 677 7270-5
10th Floor, Q. House Lumpini Building,
No. 1 South Sathorn Road, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand